Życiorys zawodowy i społeczny

DANE PERSONALNE:

Imię i nazwisko: – Krzysztof Wostal.

Zamieszkały: – Katowice.

Poczta elektroniczna: – Krzysztof @ Wostal . info.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2021-obecnie:
Fundacja Transgresja – Katowice.
Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

2000-obecnie (umowy zlecenia):
Indywidualne i grupowe szkolenia z zakresu: alternatywnych metod komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, obsługi klienta z niepełnosprawnością, komputerowe dla osób z niepełnosprawnością i inne dla różnych instytucji i organizacji.

2022-2023:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Warszawa.
Specjalista Lokalny do Spraw Asystencji Osobistej i Budżetu Osobistego.

2017-2023:
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Mikołowie.
Nauczyciel Tyflopedagog.

2020:
Urząd Miasta Mysłowice
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, Koordynator Dostępności.

2019-2020:
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides – Katowice.
Członek zespołu monitorującego dostosowanie budynków i przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

2019-2020:
Fundacja Transgresja – Katowice.
Specjalista do spraw niepełnosprawności.

2017-2019:
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides – Katowice.
Członek zespołu monitorująco-weryfikującego stopień wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Śląskie bez barier.

2016-2019:
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich olimpijczyków w Mikołowie.
Nauczyciel Tyflopedagog.

2014-2019:
Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego – Kraków.
Prowadzący zajęcia w ramach przedmiotu Edukacja przyrodniczo-leśna osób z niepełnosprawnościami.

2011-2019:
Prowadzenie w szkołach prelekcji na temat niepełnosprawności w ramach projektu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach „Miejska Dżungla”.

2015-2018:
Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA – Katowice/Dąbrowa Górnicza.
Prowadzący wykłady i ćwiczenia w ramach przedmiotu pod nazwą: Wykorzystanie komputerów w edukacji dzieci niewidomych i słabowidzących.

2014-2018:
Wydział Filologii Uniwersytetu Śląskiego – Katowice.
Prowadzący wykłady i ćwiczenia w ramach przedmiotu pod nazwą „Terapia Osób Głuchoniewidomych.

2010-2018:
Instytut Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM – Katowice.
Prezes firmy.

2014-2017:
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – Warszawa.
Prowadzenie zajęć z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii przez osoby głuchoniewidome oraz z zakresu ekonomii w życiu codziennym dla tychże osób

2012-2014:
Stowarzyszenie FAON – Katowice.
Dyrektor ds. Innowacji i Technologii.

2010-2012:
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – Warszawa.
Doradca do spraw sprzętu rehabilitacyjnego.

2010-2011:
Centrum Edukacji ALFA PRIM Joanna Zarzycka – Katowice.
Specjalista ds. PR.

2011:
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – Warszawa.
Pełnomocnik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w województwie śląskim.

2009-2010:
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – Warszawa.
Instruktor zajęć komputerowych na pięciu warsztatach w Bydgoszczy w ramach projektu Wsparcie Osób Głuchoniewidomych Na Rynku Pracy.

2009:
Zakład Aktywności Zawodowej INPEL – Dąbrowa Górnicza.
Dyrektor Do Spraw Planowania i Rozwoju.

2009:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych In Plus – Katowice.
Dyrektor Do Spraw Planowania i Rozwoju.

2007-2009:
ALTIX Sp. Z o.o. – Warszawa/Katowice.
Kierownik Oddziału w Katowicach.

2005-2009:
Radio Piekary – Piekary Śląskie.
Twórca audycji „Piekarski Informator Niepełnosprawnych” i jej współprowadzący.

2006-2008:
Fundacja Unia Pomocy Niepełnosprawnym SZANSA – Warszawa.
Indywidualne i grupowe szkolenia nauczycieli, niewidomych, słabowidzących i głuchoniewidomych.

2006-2007:
Oliwia Pierzchała – Piekary Śląskie.
Telemarketer.

2005-2007:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wostek – Piekary Śląskie.
Właściciel.

2004-2005:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bater Akumulatory – Katowice.
Informatyk / Specjalista D.S. Personalnych.

1995-2002:
Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” – Ruda Śląska.
Starszy Referent Administracyjny – samodzielne stanowisko D.S. Informatyki.

W międzyczasie:
Różne miejsca – ‘umowa o dzieło’, inne mniejsze zajęcia.

WYKSZTAŁCENIE:

2022-obecnie:
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Studia Podyplomowe z Wiedzy o Regionie.

2020-2021:
Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Zarządzanie dostępnością – specjalista ds. dostępności.

2010-2012:
Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.
Dyplom: Magister Pedagogiki o specjalności: Aktywizacja i Rozwój Wspólnot Lokalnych.

2004-2007:
Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Dyplom: Licencjat Administracji.

1993-1995:
Policealne Studium Informatyczne przy Zespole Szkół Górniczych w Katowicach.
Dyplom: Technik Informatyk o specjalizacji: Programowanie Maszyn Cyfrowych.

WYKSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE (istotniejsze kursy i seminaria):

2022-2023:
Szkoła Reprezentacji i Partycypacji Społecznej OFOP (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych) – Warszawa.

2019-2020:
Szkoła Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Warszawa.

2014:
Kurs: Pracownik szyty na miarę – Katowice.

2011:
Kurs: Kreatywność – Katowice.

2011:
Kurs: Innowacyjność i Przedsiębiorczość – Katowice.

2010:
Program Departamentu Stanu USA: International Visitor Leadership – Washington, Philadelphia, Chicago.

2010:
Seminarium naukowe: System informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu – Katowice.

2010:
Kurs: Transfer Profesjonalnych Rozwiązań Na Grunt Ekonomii Społecznej – Katowice.

2009:
Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej – Chorzów.

1999, 2007-2014:
Konferencja: Reha for the blind in Poland – Warszawa.

2008:
Konferencja: SightCity 2008 – Frankfurt am Main.

2007:
Konferencja: Techshare 2007 – London.

2006:
Kurs: Europejski Fundusz Społeczny Jako Źródło Dofinansowań do Działalności Organizacji Pozarządowej – Ustroń Górski.

2006:
Kurs: Osoba Niepełnosprawna w Firmie – Katowice.

2005:
Seminarium: Źródła Finansowania Działalności Gospodarczej – Katowice.

2003:
Seminarium: Jak Pozyskiwać środki z Funduszy Unii Europejskiej – Katowice.

2003:
Seminarium: Alternatywne sposoby zasilania – Katowice.

1997-1999:
American Academy of English – Bytom
Kierunek: Język Angielski (US English).

1998:
Kurs: Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych – Katowice.

1997:
Kurs: Niewidomi w USA – American Federation Of The Blind – Ustroń Górski.

1996:
Kurs: Administrowanie i Zarządzanie Siecią Novell Netware 4.1 – Katowice.

1996:
Kurs: Podstawy Małej Przedsiębiorczości – Katowice.

UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE:

 • znajomość pisma punktowego niewidomych – Brajla
 • znajomość metod komunikacji z osobą głuchoniewidomą – Alfabet Lorma, daktylografia i brajl do dłoni
 • orientacja w przepisach prawnych dotyczących niepełnosprawnych

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

2020-obecnie:
Członek Wojewódzkiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w województwie śląskim.

2018-obecnie:
Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kibiców Niepełnosprawnych GKS-u Katowice.

2012-obecnie:
Członek Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących – jeden z inicjatorów jej powstania.

2018-2021:
Prezes Zarządu Fundacji Transgresja – inicjator jej powstania.

2019:
Jeden z ambasadorów akcji Głosuję na Polskę.

2014-2017:
Wiceprzewodniczący zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.

2012-2015:
Członek Rady Nadzorczej fundacji Lepszy Świat Dla Niepełnosprawnych.

2015:
Pierwszy w Polsce głuchoniewidomy kandydat w wyborach do Sejmu RP.

2008-2012:
Zastępca Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Piekarach Śląskich.

2007-2011:
Członek zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.

1999-2011:
Delegat na Walne Zebranie Członków Śląskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Chorzowie.

2010:
Członek Zespołu Eksperckiego Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

2005-2009:
Przewodniczący Regionalnego Klubu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Bytomiu (jeden z inicjatorów jego powstania).

2009:
Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „”IN PLUS””.

2008:
Członek zespołu d.s. likwidacji barier architektonicznych i społecznych, a także zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy Śląskim Forum Rzecznictwa w Obszarze Zdrowia i Niepełnosprawności.

2006-2007:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Niepełnosprawni Razem””.

2004-2007:
Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Piekarach Śląskich.

2001-2007:
Przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich.

2006:
Członek Komisji Opiniującej Powstanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich.

2001, 2004-2005:
Członek komisji Śląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznającej środki w ramach programu celowego „Komputer dla Homera”.

2005:
Radio Piekary – autorski program pt. „Piekarski Informator Niepełnosprawnych”.

2003-2004:
Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Piekarach Śląskich.

1999-2001:
Zastępca przewodniczącego zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich.

1999:
Członek powiatowej komisji opracowującej program w ramach pierwszego ogólnopolskiego konkursu dla samorządów lokalnych pod hasłem „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”.

nadal:
Aktywny członek kilku organizacji.

WYRÓŻNIENIA, WYDARZENIA:

2020:
Statuetka Lodołamacza w Śląskim etapie konkursu „Lodołamacze” w kategorii Dziennikarz Bez Barier.

2017:
Współautor i bohater książki wywiadu (rzeki) Agnieszki Majnusz „Życie w zachwycie. Bez wzroku i słuchu”.

2017:
Jeden z bohaterów wydanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji publikacji pt. „Lista mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością”.

2015:
Wyróżnienie w kategorii „Lodołamacz Specjalny” w Śląskim etapie konkursu „Lodołamacze”.

2012-2013:
Jedna z twarzy kampanii informacyjno-promocyjnej w projekcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

2012:
Bohater reportażu telewizyjnego Bożeny Klimus „Dotykanie świata” w TVP Info Katowice i TVP2.

2012:
Trzecie miejsce w finale ogólnopolskim konkursu „Lodołamacze”, organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, w kategorii: „Otwarty rynek pracy” dla Instytutu Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM.

2012:
Pierwsze miejsce w śląskim etapie wojewódzkim konkursu: „Lodołamacze”, organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, w kategorii: „Otwarty rynek pracy” dla Instytutu Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM.

2012:
Wicemistrzostwo Polski w Warcabach Klasycznych w III Mistrzostwach Polski Osób Głuchoniewidomych.

2011:
Wyróżnienie w plebiscycie PRZEDSIĘBIORCZY Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich w kategorii Innowacyjna Działalność Gospodarcza.

2010:
Wyróżnienie w konkursie „Integracji” „CZŁOWIEK BEZ BARIER 2010”.

2009:
Statuetka „Idola” w kategorii „Osoba”, przyznana przez fundację „Szansa Dla Niewidomych”.

2009:
Uczestnictwo w programie telewizyjnym Anny Dymnej i Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego „Potrzebni” w TVP Info.

2009:
Nominacja w konkursie na Szkoleniowca firmy ALTIX Sp. Z o.o. ogłoszonego w 20-lecie jej powstania.

2009:
Jedna z twarzy kampani Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym pod hasłem „Weź Sprawy w Swoje Ręce”.

2008:
Mistrzostwo Polski w Warcabach Klasycznych w I Mistrzostwach Polski Osób Głuchoniewidomych.

2008:
4 miejsce na I Mistrzostwach Polski Osób Głuchoniewidomych w Warcabach 100-polowych.

2007:
4 miejsce na I Mistrzostwach Polski Głuchoniewidomych w Szachach.

2007:
Srebrna statuetka „Lodołamacza” W kategorii Przedsiębiorca – Osoba Niepełnosprawna, przyznana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w województwie śląskim.

2007:
Uczestnictwo w autorskim programie telewizyjnym Anny Dymnej „Spotkajmy się” w TVP 2.

2007:
Uczestnictwo w reportażu Beaty Świerzewskiej z cyklu „Jesteśmy” w TV Polsat.

2006:
Srebrna odznaka honorowa Polskiego Związku Niewidomych.

ZAINTERESOWANIA:

 • Polityka społeczna wobec niepełnosprawności
 • Historia
 • Prawo wobec niepełnosprawności
 • Projektowanie uniwersalne
 • Dostępność dla ludzi o zróżnicowanych potrzebach
 • Transport publiczny
 • Godka
 • inne wszechstronne zainteresowania

HOBBY:

 • czytanie książek i prasy społecznej
 • gra w szachy i warcaby
 • słuchanie muzyki
 • jazda na rowerze
 • pływanie kajakiem
 • kolekcjonowanie zbiorów muzycznych i kufli

PREDYSPOZYCJE OSOBISTE:

 • punktualność
 • obowiązkowość
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • chęć do podejmowania nowych wyzwań
 • wysoki poziom zrehabilitowania
 • łatwość zapamiętywania

CELE ZAWODOWE:

 • Poszerzanie zdobytej wiedzy poprzez samokształcenie i kursy.
 • Poznanie i uczenie się od profesjonalistów z doświadczeniem w różnych dziedzinach.
 • W szerokim pojęciu działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 • praca zgodna z zainteresowaniami i dająca satysfakcję.

NOTA PRAWNA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Wyrażam zgodę na kontakt w różnych sprawach za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu, z wyłączeniem wiadomości o charakterze masowym.

Warto zobaczyć

 • Wejście do Jaskini Punkevni